Lietošanas noteikumi

Šie portāla satiecmani.lv (turpmāk tekstā – Portāls) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Portāla reģistrēts lietotājs vai nav.

 1. Portālu uztur un administrē SIA UP4 reģ. Nr. 40103513703 (turpmāk tekstā – UP4).
 2. Portāls ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls. Portāls ir pieejams interneta vietnē www.satiecmani.lv;
 3. Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. UP4 ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.
 4. Ja Portāla lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas aktivitātes Portālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos. Katram Portāla lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad lietotājam aizliegts lietot Portālu.
 5. Reģistrētiem Portāla lietotājiem ir tiesības izmantot Portāla piedāvātās iespējas, pakalpojumus, tajā skaitā, maksas pakalpojumus (ievērojot Distances līguma noteikumus) par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. UP4 ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt Portālā norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.
 6. Lai kļūtu par Portāla reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro Portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība. Portāla piedāvātos pakalpojumus ir atļauts izmantot personām, kuras sasniegušas pilnu 16 gadu vecumu. Ja tiek konstatēts, ka Lietotāja vecums ir zem 16 gadiem, tā profils tiek dzēsts bez brīdinājuma.
 7. Ikvienam Portāla reģistrētam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Katram Portāla reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Vienā profilā nedrīkst būt reģistrētas vairākas personas. Lietotāja profilā ievietotajā fotogrāfijā ir jābūt atpazīstamam reģistrētajam lietotājam un skaidri redzamai tā sejai. Reģistrēta lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Portālā ir aizliegta t.s. “viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros Portāla lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk. arī nereālu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu utt.
 8. Katram reģistrētajam Portāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Portāla piekļuves datus. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.
 9. Portālā ir aizliegtas komerciāla rakstura aktivitātes, izņemot tam speciāli paredzētās vietās (sadaļās) un saskaņā ar attiecīgo sadaļu noteikumiem vai ar rakstisku UP4 saskaņojumu.
 10. Portāla administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem izdzēst Portāla reģistrēto lietotāju profilus un/vai tajos iekļauto informāciju, video, attēlus, audio materiālus u.c. informāciju, kā arī ierobežot vai liegt pieeju Portālam uz laiku vai neierobežoti (tai skaitā no konkrētām IP adresēm), nepaskaidrojot iemeslus.
 11. Katrs Portāla lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas ievieto Portālā vai nosūta citiem Portāla lietotājiem (tajā skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, video materiālus, mūzikas ierakstus), kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras rodas šādas informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Lietotājam ir tiesības ievietot, augšupielādēt utt. Portālā tikai tādu saturu, uz kuru lietotājam ir pilnīgas un neierobežotas tiesības.
 12. Portālā ir aizliegts veikt darbības un ievietot vai nosūtīt citiem Portāla lietotājiem informāciju (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus), kas:
  1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
  2. aizskar personas godu un cieņu;
  3. aicina uz vardarbību vai cita veida pretlikumīgu darbību vai bezdarbību;
  4. ir vērsta uz naida vai nesaticības raisīšanu atkarībā no personas nacionālās, etniskās, rasu, reliģiskās piederības vai dzimuma, vecuma, invaliditātes vai jebkuru citu pazīmju dēļ;
  5. ir vulgāra, ķengājoša vai jebkāda citādā veidā aizskaroša;
  6. satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
  7. ir nesaskaņota reklāma, ķēdes vēstules, surogātpasts u.tml.;
  8. ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska rakstura vai kur tiek reklamēts video čats vai piedāvāts darbs video čatā;
  9. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla darbību un drošību;
  10. reklamē finanšu pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegtas licences finanšu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā;
  11. reklamē vai veicina neatļautas sacensības, piramīdu peļņas shēmas, metodes, kas balstās uz pārdevēju vervēšanu;
  12. pārkāpj normatīvos aktus, ir nepatiesa, diskriminējoša, ļaunprātīga vai pretlikumīga.
 13. Lietotājs piešķir UP4 un Portāla lietotājiem neekskluzīvu, vispasaules, nepārtrauktu, neatsaucamu, bezatlīdzības, trešajām personām nododamu licenci un tiesības rīkoties ar (t.sk., bet ne tikai publicēt, pārpublicēt, izvietot, atskaņot, nodot, dzēst utt.) Portālā publicēto informāciju, saturu utt., kas saistīts ar autortiesībām, blakustiesībām, preču zīmēm, patentiem, datiem un datu nodošanu, jebkuru citu ar intelektuālo īpašumu saistītu tiesību vai pienākumu, kas tiek vai tiks izvietots Portālā un ar to saistītajās vietās, portālos, interneta vietnēs, medijos, kā arī atsakās celt pretenzijas un/vai prasības pret UP4 un personām, kas likumīgi lieto Portālu un ar to saistītos resursus.
 14. Lietotājam un jebkurai citai personai aizliegts pievienot pogu “Ieteikt” (vai tamlīdzīgu) resursos ārpus Portāla, kuru saturs neatbilst Noteikumiem vai normatīvo aktu prasībām, vai trešo personu likumīgām tiesībām. Ja resursā ārpus Portāla tiek izvietota poga “Ieteikt” (vai tamlīdzīga), tad attiecīgā resursa īpašnieks, valdītājs, turētājs un jebkura ar resursu saistīta persona piešķir UP4 un Portāla lietotājiem licenci saskaņā ar Noteikumu 13. punktu (t.sk., bet ne tikai izvietot attiecīgā resursa saturu, informāciju utt. Portālā).
 15. UP4 neatbild par Portālā ievietoto un Portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām, kuras ir radušās vai varētu rasties šīs informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat UP4 neatbild par Portāla pieejamību, Portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām Portāla darbībā, Portāla lietotāja profila datu izmaiņām un darbībām profilā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa Portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir, bez nekādām papildus garantijām no UP4. Bez tam UP4 nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Portāla lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Portālu un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
 16. Portāla lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu UP4 tiesisko interešu aizsardzību, tai skaitā atlīdzinātu zaudējumus, pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret UP4 un kuras jebkādā veidā ir saistītas ar Portālu, ja šādas prasības vai pretenzijas ir celtas paša lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ.
 17. Ja Portāla lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja Portālam vai arī šī lietotāja profils vai informācija profilā tiek dzēsta, tad šim Portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi un maksājumi, kas veikti saistībā ar Portālā izmantošanu;
 18. Portāla lietotājs piekrīt saņemt informāciju no UP4 par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.
 19. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu pieder tikai un vienīgi UP4. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti UP4 un trešajām personām.
 20. Visi strīdi starp UP4 un Portāla lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Sīkdatnes! Jā, Satiecmani.lv arī izmanto sīkdatnes. Šis ir obligāts paziņojums, tāpēc piedod, aizmirsti un aizver vai arī dodies uz sava pārlūka iestatījumiem, lai pārvaldītu šo procesu. Sīkdatnes neietver nekādu tev svarīgu informāciju, bet tās nepieciešamas, lai tu varētu šo un citas lapas lietot. Aizvērt Uzzināt vairāk